Generelle vilkår og betingelser

 1. Introductie

  Deze algemene voorwaarden van de website (deze "voorwaarden" of deze "algemene voorwaarden van de website") die hierin op deze webpagina staan, zijn van toepassing op uw gebruik van deze website, met inbegrip van alle pagina's op deze website (hierna gezamenlijk aangeduid als deze " Website"). Deze voorwaarden zijn volledig van toepassing op uw gebruik van deze website en door deze website te gebruiken, accepteert u uitdrukkelijk alle voorwaarden en bepalingen die hierin zijn vervat. U mag deze website niet gebruiken als u bezwaar hebt tegen een van deze algemene voorwaarden van de website.
  Deze website is niet bedoeld voor gebruik door minderjarigen (gedefinieerd als personen die niet ten minste 18 jaar oud zijn), en u mag deze website niet gebruiken als u minderjarig bent.

 2. Intellectuele eigendomsrechten

  Behalve de inhoud die u bezit en waarvoor u mogelijk hebt gekozen om deze op deze website op te nemen, bezitten IDWorkspace.com en / of zijn licentiegevers onder deze voorwaarden alle rechten op de intellectuele eigendom en het materiaal op deze website, en al deze rechten zijn voorbehouden.
  U krijgt alleen een beperkte licentie, met inachtneming van de beperkingen die in deze voorwaarden worden bepaald, voor het bekijken van het materiaal op deze website

 3. Beperkingen.

  U bent uitdrukkelijk en nadrukkelijk uitgesloten van al het volgende:
  1. het publiceren van website materiaal in welke media dan ook;
  2. het verkopen, in sublicentie geven en / of anderszins commercialiseren van website materiaal;
  3. het publiekelijk uitvoeren en / of tonen van websites materiaal;
  4. het gebruik van deze website op een manier die schadelijk is of kan zijn voor deze website;
  5. het gebruik van deze website op een manier die de gebruikerstoegang tot deze website beïnvloedt;
  6. het gebruik van deze website in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving, of op een manier die schade veroorzaakt of kan veroorzaken aan de website of aan een persoon of zakelijke entiteit;
  7. zich bezighouden met datamining, gegevensverzameling, gegevensextractie of enige andere soortgelijke activiteit met betrekking tot deze website, of tijdens het gebruik van deze website;
  8. het gebruik van deze website om deel te nemen aan advertenties of marketing;
  Bepaalde delen van deze website zijn beperkt van toegang door u en IDWorkspace.com kan de toegang door u tot alle delen van deze website op elk moment en naar eigen goeddunken verder beperken. Alle gebruikers-ID's en wachtwoorden die u voor deze website heeft, zijn vertrouwelijk en u moet de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie bewaren.

 4. Uw inhoud

  In deze algemene voorwaarden van de website betekent "uw inhoud" alle audio, video, tekst, afbeeldingen of ander materiaal dat u kiest om op deze website weer te geven. Met betrekking tot Uw Inhoud, door deze weer te geven, verleent u IDWorkspace.com een niet-exclusieve, wereldwijde, onherroepelijke, royaltyvrije, sublicentieerbare licentie om deze te gebruiken, reproduceren, aanpassen, publiceren, vertalen en verspreiden in alle media
  Uw inhoud moet van uzelf zijn en mag geen inbreuk maken op de rechten van derden. IDWorkspace.com behoudt zich het recht voor om uw inhoud op elk moment en om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving van deze website te verwijderen

 5. Geen garanties

  Deze website wordt geleverd "in de huidige staat", met alle fouten, en IDWorkspace.com geeft geen expliciete of impliciete verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot deze website of het materiaal op deze website. Bovendien mag niets op deze website worden opgevat als het verstrekken van raadpleging of advies aan u.

 6. Beperking van aansprakelijkheid

  In geen geval zal IDWorkspace.com, noch een van zijn functionarissen, directeuren en werknemers, aansprakelijk zijn jegens u voor iets dat voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van deze Website, ongeacht of deze aansprakelijkheid onder contract, onrechtmatige daad of anderszins valt, en IDWorkspace.com, met inbegrip van zijn functionarissen, directeuren en werknemers, zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte, gevolg- of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van deze website.

 7. Vrijwaring.

  U vrijwaart IDWorkspace.com hierbij voor de volle omvang van en tegen alle aansprakelijkheden, kosten, eisen, oorzaken van actie, schade en uitgaven (inclusief redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met uw schending van een van de bepalingen van deze voorwaarden.

 8. Scheidbaarheid

  Als een bepaling van deze Voorwaarden niet-afdwingbaar of ongeldig blijkt te zijn onder de toepasselijke wetgeving, zal een dergelijke niet-afdwingbaarheid of ongeldigheid deze Voorwaarden niet onafdwingbaar of ongeldig maken als geheel, en zullen dergelijke bepalingen worden verwijderd zonder de overige bepalingen hierin te beïnvloeden.

 9. Variatie van voorwaarden.

  Het is IDWorkspace.com toegestaan om deze voorwaarden te allen tijde naar eigen inzicht te herzien, en door gebruik te maken van deze website wordt van u verwacht dat u deze voorwaarden regelmatig bekijkt om ervoor te zorgen dat u alle voorwaarden en bepalingen die het gebruik van deze website regelen, begrijpt.

 10. Toewijzing.

  Het is IDWorkspace.com toegestaan zijn rechten en / of verplichtingen onder deze Voorwaarden toe te wijzen, over te dragen en uit te besteden zonder dat enige kennisgeving of toestemming vereist is. Het is u echter niet toegestaan om uw rechten en / of verplichtingen onder deze Voorwaarden toe te wijzen, over te dragen of uit te besteden.

 11. Volledige overeenkomst.

  Deze voorwaarden, inclusief alle juridische kennisgevingen en disclaimers op deze website, vormen de volledige overeenkomst tussen IDWorkspace.com en u met betrekking tot uw gebruik van deze website, en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken met betrekking tot dezelfde.

 12. Ga voor het indienen van een klacht naar de Europese onlineplatform voor geschilbeslechting

Om ervoor te zorgen dat onze aanbiedingen en diensten veilig online functioneren, gebruiken we cookies op onze website. Hierdoor kunnen we gegevens verzamelen over onze gebruikers en hun gedrag op onze website. Sommige cookies zijn essentieel, bijvoorbeeld voor het bestelproces, andere zorgen ervoor dat we je de best mogelijke gebruikerservaring kunnen bieden - met individuele aanbevelingen, gepersonaliseerde aanbiedingen en nog veel meer. Door op "ACCEPTEREN" te klikken of door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.